Ośrodek Ziemowit » Polityka prywatności
icon
logo Rezerwuj

Polityka ochrony danych osobowych


DOMS sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – jest administratorem danych osobowych Gości, który jest dostępny pod adresem: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub poprzez wiadomość e-mail pod adresem: rodo@doms.com.pl.
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@doms.com.pl.

Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z usług Spółki są:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Gość jest stroną (np. umowy świadczenia usług);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Spółkę (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

Dane Gości są przez Spółkę przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

 • sprzedaży usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dokonania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • odwołania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania bezpłatnej usługi komunikacji w zakresie obsługi klienta, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Spółka nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
W swojej działalności Spółka korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych Gości. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe Gości następującym odbiorcom: operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms i e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

Dane osobowe Gości nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
Spółka jako Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Spółka w związku z prowadzonymi turnusami rehabilitacyjnymi przetwarza dane szczególnej kategorii w zakresie zdrowia. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Poniżej wskazujemy w jakim celu przetwarzamy dane osobowe szczególnej kategorii Gościa – uczestnika usług rehabilitacyjnych oraz na jakiej podstawie prawnej:

 • w celu realizacji umowy świadczenia usług rehabilitacyjnych, tj. w celu świadczenia usług medycznych – w oparciu o umowę jako podstawę prawną (art. 6 art. ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • w celu realizacji praw Gościa jako pacjenta, w tym w szczególności prawa do upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dokumentacji medycznej oraz / lub do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, obsługi pacjenta, dochodzenia praw i obrony – o obowiązek prawny ciążący na Spółce (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 art. ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Dane osobowe Gości będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 np. do zakończenia świadczenia usług, zakończenia realizacji zamówienia, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Dane szczególnej kategorii Gościa – uczestnika usług rehabilitacyjnych przetwarzane będą przez czas wykonania umowy na świadczenie usług rehabilitacji, a dane osobowe wskazane w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat.
Gość posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Gościa;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Gościa;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Gość uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Gościa narusza przepisy RODO.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16 i 17, Gościowi nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Gościa zgody ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z praw wskazanych w ust.12, 16 i 17 można skorzystać w szczególności poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@doms.com.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane.

W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) Gościom przysługuje również prawo do: usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli Gość wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Gość ma prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Gościa danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazł się Gość lub (2) dane osobowe Gościa przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Gość może wnieść sprzeciw pisząc na adres e-mail odpowiednio: rezerwacja@doms.pl rezerwacja.jarnoltowek@doms.com.pl spala@doms.com.pl

Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw Gościa, określonych w niniejszym paragrafie, Gość może uzyskać kontaktując się ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 2.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!  Nasze social media


  instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

  © Ośrodek Ziemowit 2024

  Created by:jointsystem